നാരായണീയം ( Narayaneeyam ) (Malayalam Edition) por Melpathur  Narayana Bhattathiri

നാരായണീയം ( Narayaneeyam ) (Malayalam Edition) por Melpathur Narayana Bhattathiri

Titulo del libro : നാരായണീയം ( Narayaneeyam ) (Malayalam Edition)
Fecha de lanzamiento : March 7, 2018
Autor : Melpathur Narayana Bhattathiri
Número de páginas : 182

Obtenga el libro de നാരായണീയം ( Narayaneeyam ) (Malayalam Edition) de Melpathur Narayana Bhattathiri en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Melpathur Narayana Bhattathiri con നാരായണീയം ( Narayaneeyam ) (Malayalam Edition)

നാരായണീയം - മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി

Melpathur Narayana Bhattathiri (Malayalam: മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി; 1560–1646/1666), third student of Achyuta Pisharati, was a member of Madhava of Sangamagrama's Kerala school of astronomy and mathematics.

The Narayaneeyam is a devotional Sanskrit work, in the form of a poetical hymn, consisting of 1036 verses (called 'slokas' in Sanskrit). It was written by Bhattathiri in 1586 AD and gives a summary of 18,000 verses of the Bhagavata Purana.

Libros Relacionados